Satish Kumar Sharma
State Director - Uttar Pradesh
National Crime Investigation Bureau

Jai Dev
Additional State Director - Himanchal Pradesh
National Crime Investigation Bureau

Nazir Ahmad Ahanger
State Director - Jammu & Kashmir
National Crime Investigation Bureau

Nilay Chatterji
State Director - West Bengal
National Crime Investigation Bureau

Chandrashekhar Dhotre
State Director - Maharashtra
National Crime Investigation Bureau

Munna Kapri
State Director - Jharkhand
National Crime Investigation Bureau

Mr. Nitesh Kumar Singh
State Director - Bihar
National Crime Investigation Bureau

Sandeep Sharma
State Director - Delhi
National Crime Investigation Bureau

Jyoti Rani Nayak
State Director - Odisha
National Crime Investigation Bureau

Mr. Sunil Yadav
State Director - Chhattisgarh
National Crime Investigation Bureau

Ankit Sharma
State Director - Rajasthan
National Crime Investigation Bureau

Mr. Ankit Singh
State Director - Haryana
National Crime Investigation Bureau

Hemal Shah
State Director - Gujarat
National Crime Investigation Bureau

C.M Balaji
State Director - Karnataka
National Crime Investigation Bureau

Pooran Chander Pandey
State Director - Uttarakhand
National Crime Investigation Bureau

Ram Avtar Nihore
State Director - Madhya Pradesh
National Crime Investigation Bureau

Kamaldeep Chopra
State Director - Punjab
National Crime Investigation Bureau

Mabidul Islam
State Director - Assam
National Crime Investigation Bureau

Thanegachalam RV
State Director - Tamilnadu
National Crime Investigation Bureau

B Suresh Kumar
State Director - Andaman and Nicobar
National Crime Investigation Bureau